Krav för att klara jägarexamen

Här har vi samlat information som är bra att känna till om de krav och kostnader det innebär att ta jägarexamen.

Provavgifter vid jägarexamen

Vad kostar det?

 • Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället.
 • Teoretiskt Prov: 500 kr (Från 01.01.2020)
 • Grundprov Kulgevär: 200 kr
 • Hagelgevärsprov: 400 kr
 • Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 100 kr
 • Praktiskt Högviltprov: 200-300 kr beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.
 • Ammunitionskostnad tillkommer.

Ett delprov som underkänns får göras om annan dag, mot erläggande av ny provavgift.

Ordningsföljd vid prov

Ordningsföljden är viktig vid proven.

 • Provtagaren måste genomföra det teoretiska provet med godkänt resultat innan Hagelgevärsprovet eller grundprov kulgevär får genomföras.
 • Momenten speciell hagelgevärshantering under säker hagelgevärshantering – och speciell kulgevärshantering under säker kulgevärshantering – som ingår i hagelgevärsprovet respektive i grundprov kulgevär måste dock avläggas med godkänt resultat innan sådan prov får fortsättas.
 • När provtagaren genomfört teoretiskt prov samt grundprov kulgevär med godkänt resultat får praktiskt högviltprov kulgevär genomföras.
 • Ett prov skall genomgås med samtliga moment under samma dag.Vid extrema väderleksförhållanden eller motsvarande får dock provledare besluta att något moment får genomföras senare.
 • Vad gäller omprov av underkänt moment får högst två omprov göras per dag.

Kortfattat kan man säga följande:

Praktiskt hagelgevärsprov omfattar fyra moment

 1. säker hagelgevärshantering
 2. avståndsbedömning
 3. lerduveskjutningskjutning
 4. markmål

Grundprov/kulgevär omfattar två moment

 1. säker kulgevärshantering
 2. precisionsskjutning

Högviltprov/kulgevär omfattar

 1. skjutning mot stillastående älgfigur
 2. löpande älgfigur

Här kan ni läsa lite mer ingående om de olika delmomenten som ingår:

Praktiskt högviltprov/ kulgevär

 • Det praktiska högviltprovet kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla:
 • Skjutning mot stillastående älgfigur
 • Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet med kulgevär i Klass 1 inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana. Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur.

Proceduren upprepas sedan från andra hållet.För att serien ska vara godkänd måste alla 4 skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).

Provet får skjutas med cylinderrepeterande, halvautomatiskt och pumprepeterande kulgevär i klass 1. Så kallad enkel skjutkäpp (en stödjepunkt i marken) får användas. Även stödkäpp som stödjer med en punkt i midjan får användas. Käppen får vara försedd med en klyka i änden.

Paktiskt hagelgevärsprov

Moment som ingår i hagelgevärsprovet.

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment:

 • Säker hagelgevärshantering
 • Avståndsbedömning
 • Lerduveskjutning
 • Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

 • Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapen vanan i övrigt godtagbar.

Avståndsbedömning

Vid avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.

Sammanlagt visas sex viltfigurer, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer provtagaren anser vara inom hagelhåll samt avstå skott mot de figurer som är utom hagelhåll.

För att bli godkänd måste provtagaren göra rätt bedömning på samtliga sex figurer.

Notera!

Fågelsiluett (gås- eller andfigur) samt rådjursfigur är inom hagelhåll på ett avstånd 15-20 meter från provtagaren.

Nämnda figurer kan vid provet också vara placerade utom hagelhåll från provtagaren och är då placerade på 30 meters avstånd.

För övriga djurfigurer, till exempel räv, hare och grävling är dessa placerade mellan 15-20 meter från provtagaren om de är inom hagelhåll och på 30-40 meter om de är placerade utom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att man markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

Kombinationsprov (i förekommande fall då moment 1 och 2 slås ihop)

Vid kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för säker vapenhantering och avståndsbedömning.

Lerduveskjutning

Vid lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt.

Observera att provtagaren i ”färdigställning” inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då lerduvan kastas.

Markmål

Vid skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående mål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp. Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt.

Som träff/godkänt ska minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm – US nr 7,5, 2,4 mm) vara inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.

Observera att provtagaren i ”färdigställning” inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då målet har startat.

Avlagda prov redovisas av provledare på särskild intygsblankett och dataregistreras. Intygsblanketter föreligger i set om original – som överlämnas till provtagaren – jämte en kopia.

Jägarbevis, försett med provtagarens fotografi, utfärdas av provledare när det teoretiska provet avlagts. I jägarbeviset inför provledare övriga godkända delprov efterhand som de avlagts.

Jägarbeviset bifogas vapenlicensansökan

Vid vapenlicensansökan uppvisas för polismyndigheten vederbörligt ifyllt jägarbevis som täcker kvalifikationskraven för det vapen ansökan avser, eller också fogas till ansökan kopia av jägarbeviset (såväl fram- som baksida).

Lämna en kommentar